Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
Lipovec_1_2015_LAYOUT
30Mar2015

Najnovšie vydanie obecných novín LIPOVEC

Aktuality

21Máj2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Horné Srnie

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát … Pokračovať v čítaní

21Máj2015

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia podľa $ 41 zák.  č.50/1976 Zb. v znení  neskorších predpisov  a upustenie od ústneho pojednávania. Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová… STIAHNI vo formáte ´.PDF Situačný výkres … Pokračovať v čítaní

18Máj2015

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ, konaného dňa 12.5.2015

napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 12.5.2015  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK, … Pokračovať v čítaní

18Máj2015

Obchodná verejná súťaž

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj samostatnej bytovej jednotky vo … Pokračovať v čítaní

18Máj2015

Upozornenie na schválené VZN

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12.5.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 4/2015 ktorým sa mení VZN č. 3/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb … Pokračovať v čítaní

11Máj2015

Oznam o uvoľnení pracovného miesta

  celé znenie listu STIAHNI TU vo formáte *. PDF

08Máj2015

„CYKLOTURISTICKÉ ODPOČÍVADLO V HRÁDKU“

město Slavičín a obec Horné Srnie Vás srdečně zvou na společnou vyjížďku a slavnostní otevření cykloturistického odpočívadla v rámci mikroprojektu „CYKLOTURISTICKÉ ODPOČÍVADLO V HRÁDKU“ dne 12. května 2015 v 8:30 hodin na cyklotrase v Hrádku za DPS

04Máj2015

Deň MATIEK

„Mama je láska… U nej prvý raz okúsiš jej chuť. Mama ťa drží, keď sa bojíš. Poradí ti, keď máš problém. Stojí pri tebe.“ Pozývame Vás, všetky mamy a staré mamy i ostatných občanov Horného Srnia, na slávnostný ďakovný program pri príležitosti Dňa … Pokračovať v čítaní

30Apr2015

Oznámenie o konaní OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2015 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ v dňoch 17.3. a 9.4.2015 Návrh VZN č. 4/2015 ktorým sa … Pokračovať v čítaní

29Apr2015

Okrajovým častiam pohraničia svitá na lepšie časy

  Partneri  Obec Horné Srnie a Město Brumov-Bylnice spolupracujú už roky a výsledkom ich spolupráce je séria úspešne realizovaných projektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 -2013, ktoré v rôznych oblastiach významne pozdvihli úroveň života občanov v tomto pohraničí. Posledným projektom … Pokračovať v čítaní

?