Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
11dec2018

Kúpele v regióne

Obec Horné Srnie na základe Zmluvy o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v rámci realizácie projektu „Kúpele v regióne“ majú občania s trvalým pobytom v našej obci do 28. februára 2019 opäť  možnosť využiť … Pokračovať v čítaní

Aktuality

19feb2019

Oznam o neplánovanom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Výstavba športovej haly – poverenie starostu Záver Zasadnutia OZ sú … Pokračovať v čítaní

18feb2019

Zverejnenie adresy na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

. Voľby prezidenta SRdňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019 Zverejnenie adresy na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko rodné číslo, ak ide o cudzinca … Pokračovať v čítaní

30jan2019

Upozornenie na schválené VZN

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

30jan2019

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 29.1.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

25jan2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 1194/1

. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

25jan2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 2433

– Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

25jan2019

Voľby prezidenta SR

Oznam Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk V obci Horné Srnie boli vytvorené 2 volebné okrsky

22jan2019

Pozvánka na zasadnutie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 7.12.2018 Návrh VZN č. … Pokračovať v čítaní

14jan2019

Upozornenie na návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy …

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29. januára 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

12jan2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informáci e pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska … Pokračovať v čítaní

?