Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
layout
05Sep2014

Výstava rezbárskych prác

Obec Horné Srnie Vás pozýva na otvorenie výstavy rezbárskych prác miestnych majstrov  do výstavných priestorov obce v budove starej školy v nedeľu 7. septembra 2014 o 16. hodine. Výstava s názvom PREMENY DREVA bude otvorená od 7. do 28. septembra v stredu, piatok a v nedeľu od 15. do 18. hodiny, … Pokračovať v čítaní

Aktuality

22Sep2014

Oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Obec Horné Srnie v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline … Pokračovať v čítaní

17Sep2014

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní  oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2014 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení č. 180-187 zo zasadnutia konaného dňa 17.6.2014 Návrh VZN č. 2/2014 … Pokračovať v čítaní

10Sep2014

Oznámenie k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do samosprávy obcí

  Obec Horné Srnie oznamuje politickým stranám a potenciálnym nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva je možné podávať zapisovateľke miestnej volebnej komisie v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Hornom Srní. Konečná lehota na predkladanie kandidátnych listín … Pokračovať v čítaní

09Sep2014

Zverejnenie verejného ponukového konania …

    Zverejnenie verejného ponukového konania na predaj majetku v konkurznom konaní….STIAHNI TU vo formáte *.PDF

08Sep2014

Upozornenie

Upozornenie!!!   Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.9.2014  bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o … Pokračovať v čítaní

05Sep2014

Prerušenie dodávky elektrickej energie

List od Západoslovenskej Distribučnej  s výpisom ulíc a čase odstávky elektrickej energie STIAHNI TU …..vo formáte *.PDF

05Sep2014

Oznámenie – Dobývanie cementárenských surovín

Oznámenie          Obec Horné Srnie v zmysle § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené od Ministerstva životného prostredia SR Záverečné stanovisko č. 3375/2014-3.4/jm k navrhovanej činnosti „Dobývanie … Pokračovať v čítaní

04Sep2014

Prerokovanie podnetu v komisii životného prostredia a verejného poriadku?

    List a odpoveď komisie ŽPaVP …STIAHNI TU

01Sep2014

Oznámenie o predaji nehnuteľnosti

“Oznámenie o predaji nehnuteľností v k.ú. Horné Srnie v exekučnom konaní” Kompletný súbor vo formáte *.PDF stiahni …….TU

28Aug2014

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

  Dokument  vo formáte *. ZIP stiahni TU:dokument  

?