Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
dotaznik
03Jún2015

Prieskum

Vážení obyvatelia Horného Srnia, dovoľujeme si vás osloviť a zapojiť do prieskumu názorov, ktorý poslúži na zistenie potrieb obyvateľov a ich vnímania súčasného smerovania rozvoja obce. Dôvodom na uskutočnenie prieskumu názorov obyvateľov je : – zapojiť obyvateľov do plánovacieho procesu … Pokračovať v čítaní

Aktuality

03Júl2015

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Trenčíne  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s … Pokračovať v čítaní

29Jún2015

ZÁPISNICA z plánovaného zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 23.6.2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila … Pokračovať v čítaní

16Jún2015

Preteky horských bicyklov “Vlársky okruh

Jednota bývalých urbárnikov-PZ, komisia pre šport Horné Srnie a p.Peter Chlebana Vás pozývajú na športové podujatie ktoré sa uskutoční  v nedeľu 21.6.pri príležitosti dňa otcov na cyklozrube v Rajkovci   1.Preteky horských bicyklov “Vlársky okruh“ štart aj cieľ na cyklozrube Rajkovec v Hornom Srní … Pokračovať v čítaní

16Jún2015

Oznam o konaní OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2015 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 12.5.2015 Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2014, … Pokračovať v čítaní

08Jún2015

Upozornenie na schvaľovanie záverečného účtu obce

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.6.2015  bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2014… STIAHNI vo formáte *.doc Hodnotiaca správa… STIAHNI vo formáte *.doc   Podľa §9 … Pokračovať v čítaní

04Jún2015

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia

  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné … Pokračovať v čítaní

25Máj2015

Výzva – SIŽP – zverejnenie údajov

  Celý dokument sa zobrazí po kliknutí na obrázok nižšie, alebo stiahni vo formáte *. pdf TU

21Máj2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Horné Srnie

“Vážení občania, pozývame Vás na verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Srnie, ktoré je možné uskutočniť do 30. 5. 2015″ Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie aktuálneho stavu, v akom sa … Pokračovať v čítaní

21Máj2015

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia podľa $ 41 zák.  č.50/1976 Zb. v znení  neskorších predpisov  a upustenie od ústneho pojednávania. Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová… STIAHNI vo formáte ´.PDF Situačný výkres … Pokračovať v čítaní

18Máj2015

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ, konaného dňa 12.5.2015

napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 12.5.2015  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK, … Pokračovať v čítaní

?