Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
prerušenie
18Nov2014

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná Vám oznamujeme odstávku elektriny z dôvodu práce na zariadeniach a to: dňa 4.12.2014  v čase  od 8:00 hod. do 13:00 hod. na uliciach: Dúbravská č. 21, Za kostolom č. 11,7,9, dňa 5.12.2014  v čase  od 8:00 hod. … Pokračovať v čítaní

Aktuality

25Nov2014

Skrášlime spolu región spod Vršatca

Vážení občania,   opäť môžete dokázať, že máte reálne záujem o svoje územie! MAS Vršatec do 28.11. 2014 zbiera fotodokumentácie s návrhom riešenia na “minirekonštrukcie” zdevastovaných plôch na území MASky. Môže sa jednať len o udržiavacie práce. Ak máte záujem … Pokračovať v čítaní

20Nov2014

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia OZ, konaného dňa 11.11.2014

      Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Ing. Jolana HIKLOVÁ, Ing. Pavol HÚSERKA, Zdenko LIPTÁK, Jozef NAŇÁK, Ing. Stanislav PAPIERNIK, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, , Bc. Jozef TURÁK Ospravedlnení: Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Ing. Mária BLAŠKOVÁ Ostatní … Pokračovať v čítaní

18Nov2014

Zverejnenie konania od správcu konkurznej podstaty

  “Zverejnenie verejného ponukového konania od správcu konkurznej podstaty na majetok dlžníka A&De s.r.o. Horné Srnie.  ” Dokument od správcu verejného konania …STIAHNI TU vo formáte *.PDF

18Nov2014

Upozornenie o schválených VZN

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie… STIAHNI TU vo formáte *.PDF … Pokračovať v čítaní

16Nov2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané dňa 15.11.2014

    Počet volebných obvodov 1 Počet volebných okrskov 2 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 2 285 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1 324 57,94% Počet odovzdaných obálok 1 324 Počet platných lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1 289 Počet … Pokračovať v čítaní

13Nov2014

Revitalizácia a koncepcia zelene na priamej hranici Horné Srnie / Brumov-Bylnice

    Odborný workshop pre širokú verejnosť v rámci projektu „Revitalizácia a koncepcia zelene na priamej hranici Horné Srnie/Brumov-Bylnice“ sa bude konať v Zasadačke obecného úradu v Hornom Srní 19.11.2014 o 18:00 Obec Horné Srnie (SR) a mesto Brumov-Bylnice (ČR) v … Pokračovať v čítaní

05Nov2014

Výzva Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom  č.251/2012 Z.z.  o energetike vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov  alebo správcov  nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú  nadzemné  i podzemné  elektrické vedenia  v majetku Západoslovenskej distribučnej  a.s.  na odstránenie a okliesnenie  stromov  a iných porastov, … Pokračovať v čítaní

04Nov2014

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra 2014 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.     Program: Kontrola uznesení č. 190-203 zo zasadnutia konaného dňa 23.9.2014 Návrh VZN č. 3/2014 … Pokračovať v čítaní

27Okt2014

Oznam o plánovanom schvaľovaní VZN a rozpočtu na roky 2015 – 2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie…STIAHNI vo formáte *.doc Všeobecne záväzné … Pokračovať v čítaní

?