Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
05okt2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.9.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – … Pokračovať v čítaní

Aktuality

11okt2017

Oznámenie o začatí správneho konania

  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny –   1 ks orech kráľovský na pozemku registra C-KN parc. č. 1220/1        Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v … Pokračovať v čítaní

02okt2017

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Horné Srnie Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. … Pokračovať v čítaní

19sep2017

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód projektu: 310011B068 Zmluvná výška NFP: 374 611,70 … Pokračovať v čítaní

11sep2017

Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku pre Slovak Telekom.

    Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  pozemok … Pokračovať v čítaní

11sep2017

UPOZORNENIE!!! na schvaľovanie VZN

Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Horné Srnie…*.PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné … Pokračovať v čítaní

30aug2017

Letné kino 1.9.2017 – film ÚNOS

Drama Slovensko, 2017, 102 min Režie:  Mariana Čengelová-Solčanská Kamera:  Ladislav Janošťák Hudba:  Vladimír Martinka Hrají:  Rebeka Poláková, Milan Mikulčík, Maroš Kramár, Ingrid Timková, Milan Ondrík, Daniel Heriban, Ján Greššo, Tomáš Hanák, Dávid Hartl, Vladislav Plevčík, Juraj Hrčka, Eva Pavlíková, Gabriela Dolná, Katarína Kolajová, Marko Igonda, Andrej Kováč, Kristína Farkašová OBSAH: Posledný deň prvého roku mladej slovenskej republiky … Pokračovať v čítaní

24aug2017

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 28.08. do 31.08.2017 zatvorený. V nevyhnutných prípadoch a v prípade odovzdania súťažných ponúk kontaktujte službukonajúceho pracovníka na t.č.: 0911 313 887.

16aug2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. novembra 2017

Oznam –Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk V obci Horné Srnie boli vytvorené 2 volebné okrsky

15aug2017

Letné kino v parku 18.8.2017

EVEREST mládeži do 12 rokov neprístupný Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícovky už … Pokračovať v čítaní

?