Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
prerušenie
07Okt2014

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná Vám oznamujeme odstávku elektriny z dôvodu práce na zariadeniach, a to dňa 27.10.2014 na uliciach ako je uvedené v obrázku nižšie. ( po kliknutí na obrázok si môžete stiahnuť list vo formáte *.PDF)  

Aktuality

24Okt2014

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

Miestna volebná komisia v Hornom Srní podľa $19 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách  do orgánov samosprávy  obcí  v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej bolo dňa 23.10.2014 doručené písomné vzdanie sa kandidatúry kandidáta na poslanca OZ v Hornom … Pokračovať v čítaní

20Okt2014

Revitalizácia a koncepcia zelene na priamej hranici Horné Srnie/Brumov-Bylnice

  Obec Horné Srnie v spolupráci s Městom Brumov-Bylnice získalo z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 prostriedky na realizáciu projektu „Revitalizácia a koncepcia zelene na priamej hranici Horné Srnie/Brumov-Bylnice“ Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životného prostredia a životných podmienok v priamej pohraničnej oblasti Horné Srnie/Brumov-Bylnice … Pokračovať v čítaní

20Okt2014

Začatie prerokovania a schvaľovania dokumentácie R-ÚSES

Okresný úrad TRENČÍN, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, oznamuje, že  dňom 13.10.2014 začína prerokovanie a schvaľovanie  dokumentácie Regionálneho územného  systému ekologickej stability  okresu Trenčín Viac v priloženom dokumente: siahni vo formáte *. … Pokračovať v čítaní

17Okt2014

Dopravno-preventívna akcia

Centrum urbánnej bezpečnosti, o.z. a Obec Horné Srnie v spolupráci s Obvodným oddelením PZ v Nemšovej organizujú dňa 22.10.20.14 (streda) dopravno – preventívno – osvetovú akciu zameranú na bezpečný pohyb  chodcov  a cyklistov v  obci Horné Srnie … doplňujúce info … Pokračovať v čítaní

30Sep2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov

    Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014. Zoznam kandidátov vo formáte *.PDF STIAHNI TU  

29Sep2014

Informácie k pestovaniu maku siateho

  Informačná brožúra  Ministerstva pôdohospodárstva SR k pestovaniu maku siateho a zákonnému narábaniu s makovou slamou v Slovenskej republike.   Informačná brožúra k pestovaniu maku vo formáte *.PDF stiahni TU  

29Sep2014

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcÚ, konaného dňa 23.9.2014

Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Ing. Jolana HIKLOVÁ, Ing. Pavol HÚSERKA, Zdenko LIPTÁK, Jozef NAŇÁK, Ing. Stanislav PAPIERNIK, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK Ing. Andrea KEBÍSKOVÁ – ekonómka obce  Ospravedlnení: Ing. Mária … Pokračovať v čítaní

29Sep2014

Obchodná verejná súťaž

Obec Horné Srnie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž k odpredaju prebytočného majetku obce. Predmetom súťaže je odpredaj nehnuteľnosti – samostatnej dvojizbovej bytovej jednotky o podlahovej ploche 60,75 m2. Bližšie informácie v súťažných podmienkach. Súťažné podmienky vo formáte *.PDF…STIAHNI TU

25Sep2014

Upozornenie na schválene VZN č.2/2014

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.9.2014 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v … Pokračovať v čítaní

22Sep2014

Oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Obec Horné Srnie v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline … Pokračovať v čítaní

?