Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
11nov2018

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE KONANÉ DŇA 10.11.2018

  Za starostu obce bol zvolený:Jozef Húserka (nezávislý kandidát) Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní boli zvolení:Jarmila Pavlačková (Nezávislá) Ing. Róbert Jánsky (SNS)Ing. Jaroslav Papiernik (nezávislý) Jozef Húserka (Nezávislý) Ing. Peter Mierny (SNS) Mgr. Janka Kubíčková (Národná koalícia) Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (nezávislý) Bc. Jozef Turák (SNS)Ing. … Pokračovať v čítaní

Aktuality

09nov2018

Zápisnica z plánovaného zasadania OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecnéhozastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.11.2018 o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starostaobcePoslanci:  Michal DAŇO,Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ,  Ing. Peter MIERNY,Ing. Jaroslav PAPIERNIK,  JUDr. MichalTURÁK,  Bc. Jozef TURÁK Ospravedlnení: Magdaléna Papierniková, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Elena HÚSERKOVÁ … Pokračovať v čítaní

09nov2018

Informácie o spracúvaní OÚ pri voľbách

Informačná povinnosť obce v súvislosti s voľbami do samosprávy obce. Informácia pre: Členov volebných komisiíStiahnuť KandidátovStiahnuť VoličovStiahnuť

29okt2018

Pozvánka na riadne zasadanie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2018 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.9.2018Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2018Návrh rozpočtu obce na … Pokračovať v čítaní

24okt2018

Oznámenie o začatí správnych konaní vo veci výrubu drevín.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

22okt2018

Upozornenie na návrh rozpočtu

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. novembra 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať • Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021–  Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021-textová časť…Návrh…PDF–  Programový rozpočet … Pokračovať v čítaní

27sep2018

Obchodná verejná súťaž

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj samostatnej bytovej … Pokračovať v čítaní

?