Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

„Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“

16nov2020

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“.

Navrhovateľ, CEMMAC, a. s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO
31 412 106 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 31. 07. 2019 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“). Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity energeticky
zhodnocovaných nebezpečných odpadov využívaných ako náhrada fosílnych palív v rotačnej peci pri výpale slinku zo súčasných 5 500 t/rok na 11 000 t/rok.
Zhodnocovanie nebezpečných odpadov, ktoré je predmetom zmeny navrhovanej činnosti sa podľa prílohy č. 8 k zákonu zaraďuje do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č. 7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných
odpadov, do časti A – povinné hodnotenie…….. pokračovanie stiahnutím PDF

?