Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

03sep2021

?