Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zasadnutie OZ

15jún2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 20.4.2021
  2. Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra, stanovisko audítorky
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
  4. Žiadosť o zľavu na nájomnom – catering servis s.r.o.
  5. Žiadosť o prehodnotenie nájomného za kaviareň a príslušenstvo – catering servis s.r.o.
  6. Diskusia
  7. Záver


Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
 vstup do budovy a na zasadnutie iba s respirátorom,
 povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
 vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené
dýchanie a pod.)

?