Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2019

17dec2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce


Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír Ondrejička PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA

Elena HÚSERKOVÁ (prišla 17.40 hod.) – hlavná kontrolórka obce
Ďalší prítomní: Ing. Andrea Kebísková, Bc. Mária Chovančíková, Zlatica Koníčková, Mgr. Zlatica Pavlovičová – pracovníčky obecného úradu
Ospravedlnený: Bc. Jozef TURÁK

Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu rokovania. Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe hlasovať.

?