Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ

16dec2020

Z Á P I S N I C A
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 11.12.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ing. Andrea Kebísková – ekonómka obce
Ospravedlnený: Ing. Peter MIERNY

Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu rokovania. Navrhol doplniť do programu bod: 11. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2019. Ostatné body sa posunú.
Nikto nemal žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o zmenenom programe hlasovať.

?