Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ

20aug2020

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní,
konaného dňa 18.8.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA,
Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce

Starosta – privítal prítomných. Zasadnutie zvolal z dôvody potreby schválenia uznesenia k účasti na projekte cezhraničnej spolupráce.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania. Nikto nemal žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe hlasovať.

?