Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ

24jún2020

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK (prišiel 18.10 hod.), Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ing. Andrea Kebísková – ekonómka obce
Ospravedlnení: Jarmila PAVLAČKOVÁ
Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu rokovania.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe hlasovať.

celé znenie zápisnice vo formáte *.PDF

?