Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ

20apr2022

Zápisnica napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného
dňa 12. apríla 2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing.
Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub
TRŠKA,
Ospravedlnení: Ing. Peter MIERNY, Bc. Jozef TURÁK
Ďalší prítomní: Ing. Štefan Daško – hlavný kontrolór obce
Juraj Húserka – občan obce

…..pokračovanie v priloženom PDF súbore

?