Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ

28jan2021

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.1.2021 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.


Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnený: Ing. Peter MIERNY


Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o zmenenom programe hlasovať.

?