Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica zo zasadania OZ dňa 20.4.2021

26apr2021

Z Á P I S N I C A
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 20.4.2021
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing.
Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub
TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Ospravedlnený: Ing. Peter MIERNY
Ďalší prítomní: Ing. Štefan Daško – kandidát na hlavného kontrolóra obce
Juraj Húserka, Peter Štefánek, Miroslav Schiszler, Marián Michalík – občania obce

Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania. Vzhľadom na väčší počet osôb v miestnosti a potreby
dodržiavania protiepidemiologických opatrení navrhol preradiť bod č. 7 – Žiadosť
o prerokovanie zámeru výstavby ako bod č. 2, aby občania mohli odísť. Ostatné body by sa
posunuli.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o zmenenom
programe hlasovať.

?