Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

26máj2020

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 19.5.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnení: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ

Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Vysvetlil, že z dôvodu koronakrízy a protiepidemiologických pravidiel sme plánované zasadnutie presunuli z apríla na máj. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu rokovania. Odporučil vypustiť z programu body 4 a 5, v ktorých sa malo rokovať o odpustení resp. znížení nájmu z nebytových priestorov v súvislosti s povinným uzavretím prevádzok. Nakoľko v súčasnej dobe ešte nie sú jasné podmienky, za akých bude štát kompenzovať nájmy za uzavreté prevádzky, odporučil preložiť toto rozhodovanie až na júnové zasadnutie, keď už tie podmienky budú jasné a zastupiteľstvo sa bude môcť podľa toho rozhodnúť. Nikto nemal žiadne iné pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe s vypustením bodov 4 a 5 hlasovať……………pokračovanie v priloženom súbore

?