Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

25nov2019

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 19.11.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír Ondrejička PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ďalší prítomní: Ing. Andrea Kebísková – ekonómka obce, Milan Húserka, Pavol Jackovič, František Fabuš – občania obce
Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania.

?