Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

30jan2019

Z Á P I S N I C A
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 29.1.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter
MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila
PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce

Program rokovania:

 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 7.12.2018
 2. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
  školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie
 3. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2018
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
 5. Informácia o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku kontrole efektívnosti
  a účinnosti triedeného zberu KO v obci Horné Srnie vykonanej Najvyšším kontrolným
  úradom SR
 6. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena
  pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov
 7. Diskusia
?