Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadania OZ

09nov2018

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecnéhozastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.11.2018 o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starostaobce
Poslanci:  Michal DAŇO,Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ,  Ing. Peter MIERNY,Ing. Jaroslav PAPIERNIK,  JUDr. MichalTURÁK,  Bc. Jozef TURÁK

Ospravedlnení: Magdaléna Papierniková, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Elena HÚSERKOVÁ – kontrolórka obce  Neospravedlnení: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ

?