Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

02nov2021

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného
dňa 28. októbra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.


Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Ospravedlnení: Ing. Róbert JÁNSKY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA, PhD.
Ďalší prítomní:
Juraj Húserka – občan obce
Eva Amrichová – občan obce

Starosta – privítal prítomných. Otvoril neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania. Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe hlasovať.

pokračovanie…….

?