Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ

18nov2021

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného
dňa 16. novembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, , Ing. Vladimír ONDREJIČKA, PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Ospravedlnený: Ing. Róbert JÁNSKY
Ďalší prítomní:
Ing. Andrea Kebísková – ekonómka obce
Starosta – privítal prítomných. Otvoril neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania. Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe hlasovať.

celé znenie zápisnice:

?