Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Základné informácie ku vráteniu, zníženiu a odpusteniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre zdaňovacie obdobie 2021

11dec2020

.

.

Poplatník, ktorý si chce požiadať o zníženie alebo o odpustenie poplatku za KO a DSO pre zdaňovacie obdobie pre kalendárny rok 2021 je povinný do 31.marca 2021 doručiť na Obecný úrad Horné Srnie (osobne alebo poštou ) v písomnej forme nasledujúce doklady:

  1. Zníženie poplatku za KO a DSO
Druh osoby – poplatníkaPotrebný doklad  
Dieťa do ukončenia základnej školyžiadny  
Dôchodca nad 62 rokov vekužiadny
FO bývajúca v ulici Rajkovecká, Čakanovskážiadny
FO nesvojprávna, ležiaca a pohybujúca sa na invalidnom vozíku do veku  62 rokovžiadosť  + posudok ÚPSVaR  
Študent študujúci mimo miesta TP: NA území SR MIMO územia SR (od obce vzdialenosť do 250 km)  žiadosť žiadosť + potvrdenie o štúdiu (žiadosť môžete zároveň použiť aj ako potvrdenie)
Fyzická osoba na týždňovkáchžiadosť, ktorá zároveň slúži aj ako potvrdenie od zamestnávateľa
Fyzická osoba, ktorá sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce (napr. dlhodobé liečenie, časté pracovné cesty, … )žiadosť, ktorá zároveň slúži aj ako potvrdenie
  1. Odpustenie poplatku za KO a DSO
Druh osoby – poplatníkaPotrebný doklad  
Študent študujúci mimo miesta TP: NA území SR MIMO územia SR (od obce presahuje vzdialenosť 250 km)  žiadosť + nájomná zmluva * žiadosť + nájomná zmluva alebo potvrdenie o pobyte * *Nájomná zmluva musí byť vystavená na poplatníka
Fyzická osoba pracujúca v zahraničí (od obce presahuje vzdialenosť 350 km)žiadosť (v SJ alebo v AJ) + potvrdenie o zaplatení poplatku v inom mieste pobytu za celé zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie o pobyte, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, doklad o zaplatení paušálnych výdavkov
Fyzická osoba, ktorá sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce: dlhodobé liečenie (celé zdaňovacie obdobie), osoba v sociálnom zariadení (celé zdaňovacie obdobie),   osoba vo výkone trestu (celé zdaňovacie obdobie),   osoba s prechodným pobytom,          žiadosť+ potvrdenie (žiadosť môžete zároveň použiť aj ako potvrdenie)     žiadosť + potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu za celé zdaňovacie obdobie
Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci, ktorá sa trvale zdržuje na inom miestežiadosť + potvrdenie o zaplatení poplatku v  mieste pobytu za celé zdaňovacie obdobie
Osoba, ktorej pobyt je neznámyžiadny

Ak chce poplatník vrátiť pomernú časť uhradeného  poplatku za komunálny odpad, musí to uskutočniť do 30 dní od vzniku zmeny.

Druhy zmien:

Žiadosť nachádza na portáli obce (hlavné menu – dokumenty na stiahnutie) , alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad zaplatí poplatník do pokladne obce v OcÚ v deň odovzdania odpadu, najneskôr do 3 pracovných dní. Obec vydá poplatníkovi príjmový pokladničný doklad. Poplatok nižší ako 1,70 € obec nebude určovať ani vyberať.

Platbu môžete uskutočniť aj prevodom na účet. Údaje pre platbu:

Číslo účtu SK 16 5600 0000 0006 8171 9001

Správa pre príjemcu: drobný stavebný odpad, meno, priezvisko, adresa poplatníka

Ohlásenie údajov k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2021 treba (osobne alebo poštou) doručiť na obecný úrad Horné Srnie do 28.2.2021.

Tlačivo  sa nachádza na portáli obce (hlavné menu – dokumenty na stiahnutie) , alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na obecnom úrade.

V prípade potreby ďalších informácii kontaktujte:

Ing. Lenka Papierniková
032/6588 205
lenka.papiernikova@hornesrnie.sk

?