Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.7.2019

02júl2019

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK

Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Starosta – privítal prítomných. Zasadnutie zvolal z dôvodu potreby schválenia zmeny a doplnenia uznesenia k predaju nehnuteľnosti – pozemku p. Varčekovej a dcéram – uznesenie č. 27 zo dňa 9.4.2019.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu rokovania.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe hlasovať.

?