Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 22.2.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

26feb2019

.

.

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK,
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce

Starosta – privítal prítomných. Zasadnutie zvolal v súlade s dohodou s predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva za účelom poverenia na úkony súvisiace so začatím verejného obstarávania na výstavbu športovej haly v obci. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu rokovania.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy na zmenu programu, starosta dal o programe hlasovať.

?