Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra obce

28jan2021

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na základe § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe svojho uznesenia 129 z 26.1.2021 vyhlasuje
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
NA DEŇ 23. MARCA 2021.


Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Srnie:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Srnie zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr 9. marca 2021 do 13.00 hod. do podateľne Obce Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie.
Rozsah funkcie hlavného kontrolóra: 1/5 úväzku.

?