Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28mar2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne  v súlade s § 4 písm. B) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z.z . o ochrane  pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Minsterstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 28.marca 2022 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

?