Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

06apr2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Trenčíne  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava
od 3. apríla 2020 15:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi           v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky           č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

                                                                                        pplk. Ing. Milan Dudák

                                                                                                          riaditeľ

Malá Lehota | Oficiálne stránky obce | Aktuality | Čas zvýšeného ...
?