Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

02apr2013

.

Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zakona c. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

Výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU,

Václava Mitúcha, Horné Srnie

Kritéria a požiadavky … STIAHNI TU

?