Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

03apr2018

 

 

Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 5 zákona Č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Václava Mitúcha, Horné Srnie…. pokračovanie vo formáte *.PDF

 

 

?