Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Všeobecné záväzné nariadenia

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote. Návrh nariadenia do doby jeho schválenia je zverejnený na Hlavnej stránke – Aktuality. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade v Hornom Srní a na internetovej stránke.

 

Číslo VZNNázov - Všeobecného zaväzného nariadeniaFormát
VZN č1/2021o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie*PDF
VZN č.4/2020o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie*.PDF
VZN č.3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni-.PDF
VZN č. 2/2020o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie*,PDF
VZN č.6/2019o poskytovaní sociálnych služieb v obci Horné Srnie*.PDF
VZN č.4/2019o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky ,voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na území obce Horné
Srnie
*.PDF
VZN č. 2/2018o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Horné Srnie*.PDF
VZN č. 10 /2017o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok pre občanov*.pdf
VZN č. 9/2017o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Horné Srnie*.pdf
VZN č.8/2017o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Horné Srnie *.pdf
VZN č.7/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2008 *.pdf
VZN č.6/2017o organizácii miestneho referenda *.pdf
VZN č.5/2017ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Horné Srnie*.pdf
VZN č. 4/2017ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Horné Srnie
*.pdf
VZN č. 3/2017o niektorých podmienkach držania psov v obci Horné Srnie V Hornom*.pdf
VZN č. 2/2017ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce*.pdf
VZN č. 1/2017o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie*.pdf
VZN č 5/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi*.pdf
VZN č.3/2016 Zásady hospodárenia s majetkom obce Horné Srnie*.pdf
VZN č.2/2016ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013  o mieste a čase zápisu dieťaťa*.pdf
VZN č. 5/2015ktorým sa mení VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach obce Horné Srnie
*.pdf
VZN č. 4/2015ktorým sa mení VZN č. 3/2011 o povodňových plánoch
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov
na území obce Horné Srnie
*.pdf
VZN č. 3/2015ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Horné Srnie*.pdf
VZN č. 2/2015o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce*.pdf
Štatút obecnej knižniceŠtatút obecnej knižnice*.pdf
Knižný a výpožičný poriadokKnižný a výpožičný poriadok*.pdf
VZN č. 10/2013VZN č. 10/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry
na území obce Hornä Srnie
*.pdf
VZN č. 5/2013o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole...atď*.pdf
VZN č. 3/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov na území obce
*.pdf
VZN č. 4/2010VZN č. 4/2010 o sociálnych službách v obci Horné Srnie.*.pdf
VZN č. 3/2010VZN č. 3/2010 o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Srnie*.pdf
VZN č. 14/2008VZN c. 14/2008 o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia so zapracovaným Dodatkom c. 1 schváleným dna 15.12.2009*.doc
VZN č. 11/2008VZN č. 11/2008 o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území obce Horné Srnie*.pdf
VZN č. 8/2008VZN č. 8/2008 O podmienkach poskytovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevku na dopravu....atď.*.doc
VZN č. 1/2008VZN o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Horné Srnie - Rekonštrukcia pavilónu MŠ na nájomné byty*.doc
VZN č. 1/2006VZN o určení názvu ulice*.doc
VZN č. 1/2004VZN o určení školského obvodu ZŠ s MŠ V. Mitúcha v Hornom Srní*.doc
VZN č. 5/2003Požiarny poriadok obce*.doc

 

?