Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Voľby do Európskeho parlamentu ?

25mar2019

OZNAM

Voľby do Európskeho parlamentu  
dňa 25. mája 2019?

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie

elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk

V obci Horné Srnie boli vytvorené 2 volebné okrsky

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

– meno a priezvisko

– rodné číslo, ak ide o cudzinca , dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené

– štátna príslušnosť

– presnú adresu trvalého pobytu

ďalej

– korešpodenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

– ak volič uvedie v žiadosti prevzatie inou osobou, musí v žiadosti uviesť jej  

   meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

?