Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavby

03feb2021


Účelom stavby je vybudovanie kioskovej transformačnej stanice VN prípojky s napojením na existujúce vzdušné vedenie, napojenie na existujúce NN vzdušné vedenie a rekonštrukcia NN vzdušného vedenia.

?