Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Verejná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR – oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKEUV4105 Bradelské do národného zoznamu území európskeho významu

18máj2021

_ _

Týmto Vámm oznamujeme, že dňa 16. júna 2021 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zakona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršich predpisov, uskutočni prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4I05 Bradelské. do národneho zoznamu uzemí európskeho vyznamu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamyšl’anou ochranou. Predmetom ochrany v SKUEV4105 Bradelské je predovšetkým biotop európskeho významu nižné a podhorské kosné lúky (6510).

Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného SKUEV4105 Bradelské podľa registra „C“ katastra nehnuteľností

Okres: Trenčín
Katastrálne územie: Horné Srnie
Vymedzenie stupňa územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:

Katastrálne územie: Horné Srnie
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 3567- časť

?