Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Územný plán obce

Schválený územný plán obce Horné Srnie rozdelený na jednotlivé časti v priloženej tabuľke na stiahnutie.

 

ČísloNázov výkresumierkaformát
1Výkres širších vzťahov a návrh záujmového územia1:50 000*.pdf
2Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny1:10 000*.pdf
3Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia obce, výkres verejného dopravného vybavenia1:5 000*.pdf
4Výkres verejného technického vybavenia - návrh vodného hospodárstva, vodné toky a výkres verejnoprospešných stavieb1:5 000*.pdf
5Výkres verejného technického vybavenia - návrh energetiky, telekomunikácie, vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP1:5 000*.pdf
ASprievodná správatextová časť*.pdf
BZáväzná časť - návrh regulatívov územného rozvoja obce
(vložené schémy záväznej časti a verejnoprospešných stavieb)
textová časť*.pdf
CVyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov
na PP
textová časť*.pdf

 

 

 

 

?