Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

18feb2021

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
v obci Horné Srnie za rok 2020

je 50,00 %

Použité skratky:
Zhod. – zhodnotený
znešk. – zneškodnený
VKM – viacvrstvové kombinované materiály
CFC – chlórfluórované uhľovodíky
BRO – biologicky rozložiteľný odpad
NL – nebezpečné látky

?