Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie o schválených VZN

22dec2011

 

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.12.2011 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:

Návrh VZN č. 6/2011 – o obmedzení hazardných hier na území na obce Horné Srnie – STIAHNI

Návrh VZN č. 7/2011 o vymedzení plagátových plôch počas volebnej kampane volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať dňa 10.3.2012

 

Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

 

 

?