Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie o schválenom VZN

02okt2015

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1.10.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:

Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

kladivo

?