Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie – na zasadanie OZ

13jún2016

Upozornenie!!!

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.6.2016 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu visieť na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 24.6.2016  na obecnom úrade.

 

kladivo

 

 

 

?