Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schvaľovanie VZN

28nov2019

Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. decembra 2019 bude Obecné
zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať:

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu
visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred
rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota,
počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 9.12.2019 na
obecnom úrade.

?