Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schvaľovanie VZN

09sep2019

Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. septembra 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 4/2019 o
umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej
republiky ,voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na území obce Horné Srnie


Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred
rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota,
počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 20.9.2019 na
obecnom úrade.

?