Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schvaľovanie rozpočtu

24nov2021

Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 10.12.2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce Horné Srnie na roky 2022 – 2024.

Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí byť návrh rozpočtu obce a záverečný účet obce zverejnený spôsobom v mieste obvyklým najmenej 15 dní pred rokovaním OZ, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

?