Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schválené VZN

24jún2020


Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.6.2020 Obecné zastupiteľstvo
v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni…PDF


Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

?