Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schválené VZN

22máj2020

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.5.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie

Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

?