Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schválené VZN

30sep2019


Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.9.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 4/2019 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky ,voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na území obce Horné Srnie

Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva
vyvesením na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je
ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky
nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

?