Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schválené VZN

30jan2019

UPOZORNENIE!!!


Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.1.2019 Obecné zastupiteľstvo
v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:
? Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie…PDF


Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva
vyvesením na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je
ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky
nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

?