Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na schálené VZN č. 2/2018

03júl2018

Vážení občania,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.6.2018 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  

 

 

         Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

 

?