Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na neplánované zasadnutie OZ

04jan2013

Upozornenie!!!

 Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 18.1.2013 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať:

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni    

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  musí návrh VZN a návrh rozpočtu obce visieť na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 15.1.2013 na obecnom úrade.

 

Prílohy: 

Návrh :Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 … Stiahni

 

 

 

?