Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na návrh VZN

04máj2020

UPOZORNENIE!!!

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19. mája 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie…*PDF

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 14.5.2020 na obecnom úrade.

?