Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie na návrh rozpočtu

22okt2018

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. novembra 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať

• Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021
–  Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021-textová časť…Návrh…PDF
–  Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021…Návrh…PDF
–  Rozpočet na roky 2019-2021 – rekapitulácia…Návrh…PDF

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ.

?