Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie!!!

16dec2011

 

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:

VZN č. 5/2011 – o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce Horné Srnie

Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – stiahni

 

 

 

?