Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

UPOZORNENIE

07jún2021


Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. júna 2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať:

Záverečný účet obce za rok 2020
Návrh plánu hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021

Nakoľko z dôvodu rozsiahlosti materiálu nie je možné návrhy zverejniť na úradnej tabuli, kompletný materiál je k dispozícii na nástenke na prízemí obecného úradu počas úradných hodín. Kompletný materiál je zároveň k dispozícii na internetovej stránke obce www.hornesrnie.sk.

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu a podľa §18f ods. 1 písm. b) návrh plánu kontrolnej činnosti visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ.

?