Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

UPOZORNENIE!!!

11jan2021


Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. januára 2021 bude Obecné
zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu
visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred
rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota,
počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 21.1.2021 na
obecnom úrade.

?