Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

UPOZORNENIE!!!

08jún2020


Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23. júna 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať:


 Záverečný účet obce za rok 2019…PDF


Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni…PDF


Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 18.6.2020 na
obecnom úrade.

?