Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Triedime komunálny odpad

28mar2018

Vážení občania,

vďaka dotácii z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálneho odpadu.

V roku 2017 každý občan našej obce vyprodukoval v priemere takmer 293 kg odpadu a z tohto množstva sme vytriedili iba 101 kg odpadu (34,62%). Celkovo sme na skládku vyviezli 527 ton zmesového komunálneho odpadu, čo obecný rozpočet stálo vyše 46 260 EUR, ktoré doslova a do písmena skončili na skládke a naša obec z nich nemala žiadny reálny prospech.

Nedávne legislatívne zmeny a ekonomický vývoj v oblasti nakladania s odpadom a nariadenia Európskej komisie prinášajú ďalšie zvyšovanie nákladov na odpadové hospodárstvo a predovšetkým záväzok, že do roku 2020 vytriedime minimálne 50% odpadov.

Pre nás to znamená, že každý z nás by mal vytriediť aspoň 147 kg odpadu. Triedenie odpadov je popri  prevencii vzniku odpadov jediným spôsobom ako môžeme ušetriť výdavky na zabezpečenie odpadového hospodárstva v našej obci a zabrániť tak ďalšiemu a ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za odpady.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zefektívniť triedený zber odpadov v našej obci.

Publikácia vo formáte *.PDF

 

 

?